1  OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Life In Letters gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Life In Letters een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Life In Letters eerst nadat deze schriftelijk door Life In Letters zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze Life In Letters wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Life In Letters, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

2 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Life In Letters zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Life In Letters de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Life In Letters mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door Life In Letters opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient Life In Letters in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van kwaliteitstests niet tot de opdracht van Life In Letters.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen het laatste concept te controleren en goed te keuren. Indien Life In Letters, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Life In Letters zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Life In Letters te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.