ALGEMENE VOORWAARDEN

LIL Design is een handelsnaam van Life In Letters. Alle Algemene Voorwaarden zijn zowel voor overeenkomsten met Life In Letters als voor overeenkomsten met LIL Design van toepassing.

1  Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Life In Letters gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Life In Letters een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Life In Letters eerst nadat deze schriftelijk door Life In Letters zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Life In Letters wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Life In Letters onder vermelding van de namen van deze anderen op de hoogte te stellen.